Училището разполага с 7 класни стаи, 2 учителски стаи, компютърен кабинет, физкултурен салон, спортна площадка.