1. Правилник за вътрешния ред 2023-2024 година – Преглед

2. Правилник за дейността на училището 2023-2024 година – Преглед

3. Годишен план 2023 – 2024 година – Преглед

4. Етичен кодекс 2023 – 2024 година – Преглед

5. Форми на обучение 2023-2024 година- Преглед

6. Стратегия за развитие 2023 – 2028 година Преглед

7. План за действие за изпълнение на Стратегия  за развитие на училището и финансирането и 2023 – 2024 година – Преглед

8. План за действие действие към Стратегия за развитие на училището 2023 – 2024 година – Преглед

9. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023-2024 година- Преглед

10. Мерки за повишаване качеството на образованието 2023-2024 година- Преглед

11. Програма за предоставяне на равни възможности 2023 – 2024 година– Преглед

12. Училищни Планове 2023 -2024 година Преглед

13. Система от мерки за работа в условия на COVID-19 – Преглед

14. Индивидуален учебен план – Преглед