Проекти

За учебната 2016/2017 година училището работи по проект „Твоят час“. Участниците са 74 ученика,  включени в групи за обучителни трудности и занимания по интереси. Сформирани са следните групи: