Проекти:

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

За учебната 2016/2017 година училището работи по проект „Твоят час“. Участниците са 74 ученика,  включени в групи за обучителни трудности и занимания по интереси. Сформирани са следните групи: