Учебни програми и Планове

1. Правилник за дейността на училището – Преглед

2. Етичен кодекс на училищната общност – Преглед

3. Стратегия 2016 – 2021 година – Преглед

4. Стратегия за насърчаване и повишаване на грамонтостта 2016 – 2018 година – Преглед

5. Стратегия – превенция на отпадналите Преглед

6. План – превенция на отпадналите – Преглед

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище – Преглед

8. Програма за предоставяне на равни възможности – Преглед

9. Учебни планове 1 до 7 клас 2020 – 2021 – Преглед

10. Учебни планове 1 до 7 клас 2021 – 2022 – Преглед

11. Годишен план – Преглед

12 Правилник за вътрешният ред – Преглед

13. График на учебните занятия – Преглед

14. План за насърчаване и повишаване на грамотността – Преглед

15. Мерки за работа в условия на COVID 19 – Преглед

16. План БДП – Преглед