Учебни програми и Планове

1. Правилник за дейността на училището – Преглед

2. Етичен кодекс на училищната общност – Преглед

3. План за квалификационна дейност – Преглед

4. Стратегия 2016 – 2021 година – Преглед

5. Стратегия за насърчаване и повишаване на грамонтостта 2016 – 2018 година – Преглед

6. Стратегия – превенция на отпадналите Преглед

7. План – превенция на отпадналите – Преглед

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище – Преглед

9. Програма за предоставяне на равни възможности – Преглед

10. Учебни планове 1 до 6 клас – Преглед

11. Административни услуги – Преглед