Образователен медиатор

            Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., ОУ „Васил Левски“ – с. Торос обявява прием на документи за заемане на длъжност: Образователен медиатор – 1 бройка свободно работно място на 8 (осем) часов работен ден. Обявлението и условията за кандидатстване може да намерите ТУК.

Публикувано в ВАЖНО !!!. Постоянна връзка.